Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://open.agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona Open AGH – Otwarte Zasoby Edukacyjne.

  • Data publikacji strony internetowej:
    2018-02-19.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
    2024-01-08.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • W serwisie występują grafiki z nieprawidłowymi tekstami alternatywnymi lub brakiem tekstów alternatywnych.
  • W serwisie występują tabele danych. W serwisie występują linki do plików pdf. Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC.
  • W serwisie występują filmy bez transmisji.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2024-01-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2024-01-16.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Agnieszka Chrząszcz, agniech@agh.edu.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 607 720 694

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Rektora AGH
Adres: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
E-mail: biuro@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-45-54

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Centrum e-Learningu i Nowoczesnej Dydaktyki AGH

ul. Czarnowiejska 50b
30-059 Kraków

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Czarnowiejska 50b. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach ze względu na wysokie schody oraz brak windy w budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Działem Dostępności AGH

Strona: https://www.dostepnosc.agh.edu.pl/

E-mail: dostepnosc@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617-46-30

X