Logika w myśleniu i podejmowaniu decyzji

Mirosława Długosz
Wydział Humanistyczny AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 1 September 2019

Opis

Materiał został opracowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przedstawione zagadnienia obejmują następującą tematykę: logika jako nauka o zdaniach, spójniki (funktory) zdaniotwórcze, tablice zależności logicznych (tablice prawdy), tautologie, myślenie, rozumowanie, schematy wnioskowania, podejmowanie decyzji, błędy poznawcze.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

X