Regulamin serwisu “Open AGH – Otwarte Zasoby Edukacyjne”

 

§ 1 – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz funkcjonowania serwisu “Open AGH – Otwarte Zasoby Edukacyjne”, zwanego dalej Open AGH lub Serwisem.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Autorów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Open AGH.
 3. Każdy potencjalny Użytkownik i Autor zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Podejmowanie przez Użytkownika lub Autora dalszych czynności oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 2 – Definicje

 1. Serwis “Open AGH – Otwarte Zasoby Edukacyjne” to repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych stworzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, opracowanych przez pracowników i studentów Akademii.
 2. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, uprawniona do przeglądania i pobierania materiałów zawartych w Serwisie.
 4. Autor – osoba zamieszczająca swoje materiały w Serwisie.
 5. Zasób – tekst, grafika, nagrania audio i wideo, animacje, i inne materiały dydaktyczne zamieszczone w Serwisie.

§ 3 – Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest darmowe.
 2. Użytkownicy mają prawo przeglądać zasoby Open AGH oraz pobierać je i wykorzystywać zgodnie z zasadami określonymi przez licencję Creative Commons jaką oznaczony jest dany zasób. Użytkownicy Serwisu wykorzystując zasoby Open AGH na zasadach wskazanej licencji są zobowiązani podać imię i nazwisko Autora oraz informację, że pierwotnym miejscem publikacji jest serwis Open AGH. Szczegółowe zasady licencjonowania dostępne są na stronie open.agh.edu.pl/o-repozytorium.

§ 4 – Zasady zamieszczania zasobów w Open AGH

 1. Autorami treści zamieszczanych w Open AGH mogą być wyłącznie:
  1) pracownicy AGH,
  2) studenci i doktoranci AGH.
 2. Autorzy mogą przesyłać do Serwisu materiały dydaktyczne o dowolnej treści. Dowolność oznacza tu:
  – tematykę (niekoniecznie związaną z własną działalnością naukową lub zawodową)
  – rodzaj zasobów (teksty, grafiki, nagrania audio i wideo, animacje, itp.)
  – techniczne formaty plików, w jakich zapisane są te zasoby
  – wykorzystywane metody dydaktyczne (pełne kursy, sylabusy, wykłady, ćwiczenia, testy, itp.)
 3. Studenci i doktoranci AGH mogą zamieszczać materiały wyłącznie po akceptacji opiekunów naukowych, będących pracownikami AGH i biorących merytoryczną odpowiedzialność za pochodzące od studentów i doktorantów treści.
 4. Materiały mogą być nadsyłane na adres poczty elektronicznej Administratora wyłącznie z kont e-mailowych z domeną „agh.edu.pl”. Weryfikacja tożsamości tychże osób będzie również dokonywana przez Administratora poprzez kontakt telefoniczny.
 5. Nadesłane zasoby powinny być wolne od zagrożeń dla funkcjonowania Serwisu (wirusów, itp.) oraz spakowane w formacie zip.
 6. Osoby nadsyłające materiały w celu ich zamieszczenia w Serwisie oświadczają, z zastrzeżeniem ust. 3, iż są autorami nadesłanych prac, a dostarczane treści nie naruszają i nie będą naruszać obowiązujących przepisów prawa (w szczególności o charakterze pornograficznym, rasistowskich, nawołujących do nienawiści itp.) oraz praw autorskich, dóbr osobistych ani innych praw osób trzecich.
 7. Autorzy nadesłanych materiałów wyrażają zgodę na umieszczenie materiałów w Open AGH w celu ich udostępnienia Użytkownikom Serwisu na zasadach licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (CC: BY–SA).
 8. Zabronione jest umieszczanie tekstów/materiałów o charakterze komercyjnym (reklamowym).
 9. Autor zamieszczający materiały w Serwisie ponosi pełną odpowiedzialność prawną za zawarte w nich treści.
 10. Autor może w dowolnej chwili i bez podawania przyczyn zażądać usunięcia swojego zasobu z Serwisu na pisemny wniosek przesłany na adres Administratora albo wysyłając mail na adres: kontakt@open.agh.edu.pl. Administrator ma obowiązek usunąć dany zasób w przeciągu 5 dni roboczych.

§ 5 – Administracja Serwisem

Administrator:
 1. zapewnia stały dostęp i sprawne działanie Serwisu;
 2. zamieszcza w Serwisie przesłane przez Autorów materiały;
 3. ma prawo odmówić zamieszczenia lub usunąć materiały, jeśli stanowią one zagrożenie dla działania i bezpieczeństwa Serwisu;
 4. ma obowiązek odmówić zamieszczenia oraz usunąć materiały naruszające przepisy obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje lub wobec których istnieją uzasadnione podejrzenia, iż naruszają prawa osób trzecich;
 5. ma obowiązek usunąć materiały, jeśli domaga się tego osoba trzecia, która uprawdopodobniła, iż przysługują jej w tym zakresie prawa;
 6. ma obowiązek usunięcia materiałów na żądanie Autora zgodnie z § 4 ust. 10;
 7. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zawarte w materiałach zamieszczonych w Serwisie, za bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane przez Użytkowników w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją oraz spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem materiałów;
 8. nie odpowiada za inne okoliczności od niego niezależne.

§ 6 – Tryb reklamacyjny

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: reklamacja@open.agh.edu.pl w terminie 7 dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  – imię i nazwisko zgłaszającego
  – opis sprawy, której dotyczy reklamacja
 3. Reklamacje zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

§ 7 – Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z zasobów Open AGH jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie jednostronnych zmian w Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
 4. Wszelkie ewentualne spory wynikłe w związku z funkcjonowaniem Serwisu Open AGH będą w pierwszej kolejności załatwiane polubownie, a w razie konieczności rozstrzygane przez właściwe miejscowo Sądy w Krakowie.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 08.01.2010.
X