Dylematy etyczne i społeczna odpowiedzialność biznesu. Zagadnienia wybrane

Marzena Mamak-Zdanecka
Wydział Humanistyczny AGH

Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Data ostatniej modyfikacji: 23 października 2020

Opis

Materiał został opracowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W podręczniku omówiono zagadnienia: etyka, moralność, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

X