Elementy chemii nieorganicznej dla geologów

Autorka kursu:
dr inż.  Sylwia Zelek-Pogudz
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Licencja CC BY-SA 4.0

Data ostatniej modyfikacji: 4 July 2023

Opis

Kurs jest przeznaczony do samodzielnego studiowania podstaw chemii potrzebnych w wykształceniu inżynierskim i magisterskim studentów kierunków związanych z Naukami o Ziemi i Środowisku. Stanowi wprowadzenie Ucznia / Studenta w świat języka, modeli i praw chemicznych, z uwzględnieniem potrzeby wyrównania poziomu absolwentów różnych szkół podstawowych / ponadpodstawowych. Opanowanie materiału zawartego w kursie stanowi podstawę do dalszego studiowanie przedmiotów bazujących na wiedzy chemicznej, takich jak geochemia, mineralogia.

Kurs obejmuje pięć podstawowych tematów z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej. Są to:

  1. Budowa atomu. Izotopy. Promieniotwórczość naturalna, szeregi promieniotwórcze, reguła przesunięć Soddy’ego-Fajansa. Kwantowy model budowy atomu, liczby kwantowe, konfiguracja elektronowa, zakaz Pauliego, reguła Hunda, zasada nieoznaczoności Haisenberga, funkcje falowe, orbitale, zasady zapełniania orbitali.
  2. Prawo okresowości i układ okresowy Mendelejewa. Odstępstwa od prawa okresowości (przyczyny), elektroujemność, energia jonizacji, powinowactwo elektronowe.
  3. Cząsteczka – budowa, rodzaje wiązań i ich charakterystyka, funkcje falowe, orbitale wiążące i antywiążące, orbitale sigma i pi, rząd wiązania, hybrydyzacja.
  4. Podstawy obliczeń chemicznych: mol, masa atomowa, masa molowa, liczba Avogadro, jednostka masy atomowej, podstawowe prawa chemiczne. Stechiometria wzoru chemicznego, obliczenia składu ilościowego związku chemicznego. Reakcje chemiczne, rodzaje, sposób zapisu, obliczenia na podstawie reakcji chemicznych.
  5. Podstawowe grupy związków chemicznych – tlenki, zasady, kwasy, sole, amfoteryczność.

Kurs zawiera liczne quizy i pytania sprawdzające zdobytą wiedzę, może zatem zostać wykorzystany przez nauczycieli jako wsparcie procesu dydaktycznego.

 

 

________
Obraz Michal Jarmoluk z Pixabay

Pobierz

Zasób ten jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Polska

X