Corporate Social Responsibility

Author: dr inż. Katarzyna Klimkiewicz
Faculty of Management AGH University of Science and Technology / Wydział Zarządzania AGH

Licencja CC BY-SA 4.0

Data ostatniej modyfikacji: 30 marca 2021

Opis

Corporate Social Responsibility (CSR) is a management concept that stresses the importance of the enterprises’ responsibility of for their impacts on the society and environment. Companies can of course exert  both: positive and negative impact towards their surroundings, therefore CSR calls for minimizing adverse impact and maximizing mutual values for all stakeholders.

CSR has become a very popular concept these days and firms often communicate their engagement both to attract potential customers and employees and to gain competitive advantage, too. However, CSR has also its dark side – it seems to be used for greenwashing and presenting only the bright sides of the business while the substantial controversial issues remain unveiled.

The participants of the course will learn the crucial aspects of CSR, understand  the difference between CSR and traditional management concepts, recognize the  role of CSR and Sustainability in developing business strategy. Numerous  examples will make it easy to see how CSR can be implemented.  The course is designed to encourage the participants to solve different problems, offer comments  and, exchange knowledge. The participants will also get inspired by real life examples as well as invited to share their own experience in the field of CSR.


 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) jest koncepcją zarządzania, która podkreśla znaczenie odpowiedzialności, jaką przedsiębiorstwa ponoszą za wpływy wywierane na środowisko i społeczeństwo. Przedsiębiorstwa mogą oddziaływać zarówno w pozytywny, jak i w negatywny sposób na swoje otoczenie, stąd CSR pokazuje, w jaki sposób firmy  mogą ograniczać negatywne wpływy oraz budować pozytywną wartość dla wszystkich interesariuszy.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest popularną ideą wśród przedsiębiorstw, które dzięki komunikowaniu podejmowanych inicjatyw na rzecz społecznego otoczenia i środowiska naturalnego zachęcają potencjalnych kandydatów do pracy, zdobywają klientów i budują przewagę konkurencyjną. CSR ma jednak również swoje ciemne strony – zdarza się, że jest wykorzystywana dla zatuszowania kontrowersyjnych aspektów prowadzonego biznesu – prezentując jedynie informacje sprzyjające budowaniu atrakcyjnego wizerunku, firmy często tuszują kwestie kontrowersyjne.

W trakcie kursu na temat Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw uczestnik pozna kluczowe elementy koncepcji CSR, dowie się czym to podejście różni się od tradycyjnych koncepcji zarządzania, dowie się, jak można projektować strategię biznesową z wykorzystaniem elementów CSR oraz uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju, a przedstawione w kursie przykłady przybliżą uczestnikowi praktyczne aspekty wdrażania CSR. Kurs jest zaprojektowany w taki sposób, by uczestnicy mieli możliwość rozwiązywania problemów, komentowania, wymiany wiedzy i doświadczeń. Liczne przyłady praktyczne służą inspiracją oraz zachęcają do dzielenia się własnymi przemyśleniami w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

 

Kurs został opracowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Pobierz

Zasób ten jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Polska

X